"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...


PRAG! PJESË SOCIALE E DRAMATIZUAR

 

Ky dramatizim i është kushtuar sfidës së grave të dhunuara shqiptare, në kërkim të identitetit të tyre, me ndihmën e Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare.

 

THIRRJE E HAPUR PËR PJESËMARRJE NË SKUADRAT PRO BONO

 

Ftojmë studentët e programit Master, viti i II-të FDUT, të shprehin interesin e tyre në lidhje me këtë thirrje.

 

E-PËRMBLEDHJE E LEGJISLACIONIT SHQIPTAR MBI KONTRAKTIMIN E OJF-ve NGA ORGANET QENDRORE DHE VENDORE PËR SHËRBIMET E DHUNËS NË FAMILJE

 

Përgatitja dhe botimi i raportit u mbështet nga Fondi i Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara në Përkrahje të Veprimeve për Eliminim e Dhunës ndaj Grave, (UN Trust Fund).

 

NJË BASHKËBISEDIM NDËRMJET GJYQTARËVE TË GJYKATËS SË LARTË TË SHBA, ANTONIN SCALIA DHE STEPHEN BREYER

 

Dokumentet ligjore të huaja të cituara në opinionet kushtetuese të Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara.

 

AKTIVITETE TË QENDRËS PËR NISMA LIGJORE QYTETARE NË BASHKËPUNIM ME KLINIKËN E LIGJIT, FAKULTETI I DREJTËSISË, UT

 

Këto aktivitete janë organizuar me mbështetjen e Programit të USAID-it për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST).

 

“FUQIZIMI I LËNDËS SË KLINIKËS SË LIGJIT PRANË FAKULTETIT TË DREJTËSISË, NËPËRMJET RRITJES SË KAPACITETEVE DHE AFTËSIVE PRAKTIKE TË STUDENTËVE NË OFRIMIN E SHËRBIMIT LIGJOR PËR SHTRESAT NË NEVOJË"

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare ka filluar zbatimin e këtij projekti në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë UT, me mbështetjen e Programit të USAID-it për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST).

 

"ANALIZË E KUADRIT LIGJOR MBI NËNKONTRAKTIMIN E OJF-ve NGA ORGANET QENDRORE DHE VENDORE, PËR SHËRBIMET E DHUNËS NË FAMILJE"

 

Ky raport është përgatitur në kuadrin e projektit “Ndërtimi i një sistemi të qëndrueshëm për adresimin e dhunës ndaj grave në Shqipëri”, zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare dhe Rrjeti kundër Dhunës Gjinore dhe Trafikimit, me mbështetjen financiare të Fondit të Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara në Përkrahje të Veprimeve për Eliminim e Dhunës ndaj Grave, (UN Trust Fund).

 

"NJOHJA DHE ZBATIMI I STANDARDEVE TË BARAZISË GJINORE NË PROCESIN GJYQËSOR"

 

Ky raport analizon gjetjet kryesore të monitorimit të vendimeve të Gjykatave të shkallës së I-rë, të Rretheve Gjyqësore Tiranë, Durrës, Shkodër e Vlorë, gjatë periudhës: 1 janar 2011-1 qershor 2012.

 

AKTIVITETE KRYESORE

 

Ndihmë ligjore për grupet në nevojë, në veçanti, për grate e dhunuara nga dhuna e ushtruar në familje ose jashtë saj, për gratë e trafikuara si dhe për gratë e varfra; përmes këshillimeve ligjore..  I plote


Nisma ligjore qytetare, me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe praktikave institucionale, si dhe bashkëpunimi me organizata të tjera për këto veprimtari...  I plote


Monitorimi i zbatimit të ligjeve dhe projektligjeve parë në prespektivën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive kushtetuese, si dhe në perspektivën gjinore...  I plote

Spot publicitar per luften kunder korrupsionit

Get Flash to see this player.

 

Dhuna ne Familje

Get Flash to see this player.

 

 


Adresa: Rr. "Vaso Pasha", Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.

P.O BOX 1549, Tel +355 4 240 933, Fax +355 4 241 914
E-mail: avokatore@albmail.com