Komentar - Ligji 54/2019 "Për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Përfshirja e mësimit praktik të të drejtave të Njeriut në programet mësimore

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Shoqëria civile në parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Çështje të diskriminimit dhe të dhunës me bazë gjinore në marrëdhëniet e pronësisë

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Çështje gjinore të pronësisë mbi tokën në zonën e Malësisë së Madhe

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Qendra e Ndihmës Ligjore Falas, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Ndihmë juridike për individët në nevojë në Qendrën e Ndihmës Ligjore Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Diskriminimi i shumëfishtë dhe mekanizmat ligjorë për parandalimin e tij"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Raport mbi gjetjet kryesore nga monitorimi i vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me objekt zgjidhjen e martesës dhe rregullimin e pasojave të saj"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...


MUNDËSI PUNËSIMI: FINANCIER/E/KOORDINATOR/E PRANË QENDRËS PËR NISMA LIGJORE QYTETARE

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare njofton të gjithë personat e interesuar se shpall pozicionin vakant për Financier/e/Koordinator/e me kohë të plotë.

 

KËRKESË E 73 ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE PËR TË USHTRUAR NISMËN LIGJVËNËSE PËR PROJEKTLIGJIN “PËR PADITË KOLEKTIVE”

 

Drejtuar Kuvendit të Shqipërisë.

 

NË MBËSHTETJE TË TË MBIJETUARVE TË DHUNËS NË FAMILJE NË SHQIPËRI GJATË PANDEMISË COVID-19!

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) po ofron mbështetje për të mbijetuarit e dhunës në familje në Shqipëri, mundësuar nga granti i përgjigjes urgjente për ofruesit e shërbimeve kundër dhunës në familje gjatë krizës COVID-19, falë mbështetjes së Fondacionit Oak.

 

RELACION SHPJEGUES I PROJEKTLIGJIT “PËR PADITË KOLEKTIVE”

 

 

PROJEKT-LIGJ "PËR PADITË KOLEKTIVE"

 

Qëllimi i këtij ligji është të lehtësojë aksesin në drejtësi, të ndalojë dhe të parandalojë sjelljen e paligjshme dhe të lejojë personat e dëmtuar të kompensohen në rastet e dëmeve kolektive për shkak të shkeljeve të të drejtave civile, të drejtave ekonomike dhe shkeljet në marrëdhëniet e punës, nëpërmjet një procesi gjyqësor kolektiv.

 

INSTRUMENTI I PADISË KOLEKTIVE

 

Një Risi në Mbrojtjen e të Drejtave të Individëve

 

STUDIM KRAHASUES MBI RAPORTERËT KOMBËTARË PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE NJERËZORE DHE MEKANIZMAT EKUIVALENTË

 

Marjan Wijers (Nëntor 2018)

 

MUNDËSI PUNËSIMI

 

Avokat/e pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare

 

NDAL DHUNËS SEKSUALE NDAJ VAJZAVE DHE GRAVE!

 

Kërkesë Publike e Rrjetit të Monitorimit kundër Dhunës me Bazë Gjinore për reflektim serioz të institucioneve dhe marrjen e disa masave urgjente

 

MUNDESI PUNESIMI

 

Avokat/e pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare

 

NJOFTIM!

 

Sesioni informativ në lidhje me Thirrjen për Projekt Propozime (Nr. CF/2017/393759/WB)

 

MBI IMPLIKIMET KUSHTETUESE TË RATIFIKIMIT TË KONVENTËS SË KËSHILLIT TË EVROPËS MBI PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E DHUNËS NDAJ GRAVE DHE DHUNËS NË FAMILJE (KONVENTA E STAMBOLLIT)

 

Adoptuar nga Komisioni i Venecias në Seancën Plenare nr. 120 (Venecia, 11-12 Tetor 2019)

 

ZBATIMI I KONVENTËS SË STAMBOLLIT-GARANCI PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE NGA DHUNA E ASISTUAR

 

Rasti i M.B.

 

KUVENDI I SHQIPËRISË MIRATOI LIGJIN “PËR NISMËN LIGJVËNËSE TË ZGJEDHËSVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

Në seancën e fundit plenare të këtij Sesioni parlamentar, më 18 Korrik 2019, Kuvendi miratoi projektligjin “Për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë”.

 

THIRRJE PËR APLIKANTË

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL), në cilësinë e Autoritetit Kontraktues, po kërkon të kontraktojë një ekspert për hartimin e raportit kombëtar për zbatimin e politikave dhe legjislacionit të antitrafikimit në Shqipëri.

 

THIRRJE PËR PROPOZIME

 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit: 15 korrik 2019, ora 17:00

 

THIRRJE PËR APLIKIME

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) po kërkon të kontraktojë një Konsulent për Zhvillimin e Koordinimit të Instrumentit Kombëtar të Monitorimit.

 

PËRFSHIRJA E MËSIMIT PRAKTIK TË TË DREJTAVE TË NJERIUT NË PROGRAMET MËSIMORE

 

Ky manual trajnimi është hartuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare dhe Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në kuadër të projektit ‘Mbështetja e Mjeteve të Brendshme Efektive për Zbatimin e Vendimeve të GJEDNJ-së’, zbatuar nga Këshilli I Evropës, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës.

 

PARA-SESIONI I RAPORTIT UPR PËR SHQIPËRINË

 

Rrjeti i Monitorimit kundër Dhunës me Bazë Gjinore paraqiti në para-sesionin e Raportit UPR për Shqipërinë disa çështje dhe rekomandime për përmirësimin e situatës, për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj gruas dhe dhunës në familje në Shqipëri.

 

E-PËRMBLEDHJE E LEGJISLACIONIT DHE JURISPRUDENCËS SHQIPTARE: TË DREJTAT E PRONËSISË DHE BARAZIA GJINORE

 

Tiranë 2018

 

PJESËMARRJA E INSTITUCIONIT TË AP NË PROCESIN E MONITORIMIT TË KONVENTËS CEDAW DHE RAPORTIMIT PËRPARA KOMITETIT CEDAW

 

Ky dokument është përgatitur në kuadër të projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, i zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL), mbështetur financiarisht nga Komisioni Evropian dhe zbatuar me mbështetjen e UN WOMEN.

 

PJESËMARRJA E ORGANIZATAVE JO FITIMPRURËSE NË PROCESIN E MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË KONVENTËS CEDAW DHE KONVENTËS SË STAMBOLLIT DHE RAPORTIMIT PËRPARA KOMITETIT CEDAW, UPR DHE GREVIO

 

Ky dokument është përgatitur në kuadër të projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, i zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL), mbështetur financiarisht nga Komisioni Evropian dhe zbatuar me mbështetjen e UN WOMEN.

 

SI TË PËRDORIM STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR NJË LITIGIM STRATEGJIK!

 

Kjo praktikë është në përputhje me rekomandimet e GREVIOs për Shqipërinë, mekanizëm i cili kërkon nga shteti shqiptar që në një vendim gjyqësor që vendos për çështje familjare ku dhuna është prezente si për shembull, në rastet e zgjidhjes së martesës si në rastin e A.D., gjykatat ti kushtojnë rëndësi të veçantë dhunës në familje, duke vlerësuar interesin më të lartë të fëmijës.

 

AJO QUHET N.A. PËRFITUESE E SHËRBIMIT LIGJOR FALAS OFRUAR NGA QNL, DHE BASHKË ME TË, NE KEMI NJË HISTORI PËR TË TREGUAR

 

N.A., përfituese e shërbimit ligjor falas ofruar nga QNL: “Shërbimi i ofruar nga avokatet e QNL ka qenë shumë jetik në lidhje me problemet e mia ligjore”.

 

PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË BASHKINË ROSKOVEC DHE ZONAT RURALE NË KËTË BASHKI

 

Qendra “Gruaja, Komuniteti, Mjedisi” në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetin ndërgjegjësues me temë, “Parandalimi i gjuhës së urrejtjes, dhunës, përjashtimit dhe diskriminimit të komunitetit rom-kontribut për një shoqëri pa ekstremizëm të dhunshëm dhe radikalizëm”.

 

RAPORTI I GREVIOS PËR SHQIPËRINË-PLAN VEPRIMI PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE QË PUNOJNË KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE DHE DHUNËS NË FAMILJE

 

Ky raport i Grupit të Ekspertëve mbi Veprimin kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (GREVIO), vlerëson masat legjislative dhe masat e tjera të ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje.

 

QENDRA PËR NISMA LIGJORE QYTETARE (QNL) ËSHTË VLERËSUAR SI SHEMBULL I NJË PREJ ORGANIZATAVE ME MË SHUMË NDIKIM NË FUSHËN E SHËRBIMEVE SOCIALE NË SHQIPËRI

 

Ky vlerësim është bërë nga ERSTE Shtifung studies, "Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities", mars 2017.

 

EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE - KUSHT PËR MBROJTJEN DHE RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE EKONOMIKE NË FAMILJE

 

Ky raport-analizë u bë i mundur falë mbështetjes së ofruar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) me fonde të qeverisë së Suedisë. Idetë e shprehura nga autorët e këtij botimi, nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrim-in e UNDP-së apo të Qeverisë suedeze.

 

MBËSHTETJE PËR AKSESIN E GRAVE NË TË DREJTAT E PRONËSISË

 

Udhëzues praktik për profesionistët e drejtësisë.

 

DISKRIMINIMI I SHUMËFISHTË DHE MEKANIZMAT LIGJORË PËR PARANDALIMIN E TIJ

 

Ky raport u hartua me mbështetjen e Civil Rights Defenders, me fonde të qeverisë suedeze përmes programit “Rritja e qasjes në liri dhe drejtësi në Shqipëri”.

 

ADRESIMI I DISKRIMINIMIT TË SHUMËFISHTË PËRMES LITIGIMIT STRATEGJIK

 

Rasti i veçimit të fëmijëve romë në shkollën “Avdyl Avdia”, Moravë, Berat.

 

AKTIVITETE KRYESORE

 

Ndihmë ligjore për grupet në nevojë, në veçanti, për grate e dhunuara nga dhuna e ushtruar në familje ose jashtë saj, për gratë e trafikuara si dhe për gratë e varfra; përmes këshillimeve ligjore..  I plote


Nisma ligjore qytetare, me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe praktikave institucionale, si dhe bashkëpunimi me organizata të tjera për këto veprimtari...  I plote


Monitorimi i zbatimit të ligjeve dhe projektligjeve parë në prespektivën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive kushtetuese, si dhe në perspektivën gjinore...  I plote

 

 


Adresa: Rr. "Vaso Pasha", Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.

P.O BOX 1549, Tel +355 4 240 933, Fax +355 4 241 914
E-mail: avokatore@albmail.com