"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

 Keto prezantime jane mbajtur ne trajnimet e organizuara nga QNL në kuadrin e projektit: "Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm - nga parandalimi në ri- integrim". Projekti zbatohet nga QNL në bashkëpunim me Forum MNE (Mal i Zi), Partners Kosova – Center for Conflict Management (Kosovë), Centre for Common Ground (Maqedoni), DamaD Kulturni Centar, Novi Pazar (Serbi) dhe Hope and Homes for Children (Bosnje & Herzegovinë), me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.

 


 

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914