Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore
 

"Qendrës Avokatore për Gratë", tani Qendra per Nisma Ligjore Qytetare

Njoftojmë për një ndryshim në qëllimet dhe emrin e Qendrës Avokatore për gratë.
Në përputhje me vizionin e organizatës Bordi Drejtues, me vendimin e tij të dt. 08.11.2004, vendosi ndryshimin duke zgjeruar misionin e Qendrës, e cila merr një emër të ri. Pas përfundimit të proçedurave të regjistrimit pranë Gjykatës së rrethit Tiranë, Qendra Avokatore për Gratë merr emrin:

?QËNDRA PËR NISMA LIGJORE DHE QYTETARE?

Misioni i QNL do të jetë:
Qendër që synon rritjen e aksesit qytetar për nisma ligjore nëpërmjet:

  • ofrimit të shërbimeve ligjore dhe psikosociale për shtetasit e varfër dhe veçanërisht për gratë.
  • marrjes pjesë dhe udhëheqjes së nismave qytetare për përmirësimin e legjislacionit
  • pjesëmarrjes në hartimin e projektligjeve dhe të politikave shtetërore mbështetur në barazinë gjinorë
  • ndërmjetësimit dhe lobimit për rritjen e efiçiencës dhe demokratizimit të sistemit të drejtësisë nëpërmjet studimeve, monitorimeve dhe përgjithësimeve të praktikave më të mira ligjore.

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009