"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

RRJETET DHE KOALICIONET KU MARRIM PJESE

 

QNL është anëtare e katër rrjeteve dhe një koalicioni si vijon:

  • Rrjeti kundër dhunës gjinore dhe trafikimit, që përbëhet nga pesë organizata jofitimprurëse, me mision fuqizimin e gruas nëpërmjet ofrimit të shërbimeve për gratë e dhunuara dhe pa të ardhura të mjaftueshme.

  • Rrjeti i shërbimit ligjor falas, ku bëjnë pjesë 5 organizata që ofrojnë shërbime ligjore falas për shtresa të ndryshme të popullatës, secila një kategori të  veçantë, duke evituar  mbivendosjen.

  • Rrjeti antikorrupsion i shoqërisë civile, ky rrjet është një bashkim masiv i OJF-ve të vendit për të ndërmarrë aksione në luftën kundër korrupsionit, si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat.

  • Rrjeti për të drejtat e njeriut, në këtë rrjet janë bashkuar 7 (shtatë) OJF të cilat monitorojnë zbatimin e të drejtave të njeriut.

  • Koalicioni "Këshillit Kombëtar të Gruas" ky është një grupim i gjërë i lëvizjes së gruas, me 38 organizata të grave, të cilat janë bashkuar për të lobuar e promovuar barazinë gjinore dhe të drejtat e grave

  • Rrjeti Ballkanik për të Drejtat e Njeriut , në të cilin bëjnë pjese 48 organizata nga vendet e Ballkanit. Shqipëri, Kosovë, Serbi, Maqedoni, Bosnje- Hercegovin, Mali i zi, Kroaci me fokus të punës së tyre të drejtat e njeriut.

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914