"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

 

STUDIME DHE PUBLIKIME

 

KOMENTAR

Ligj nr. 54/2019 "Për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë".


EKSTREMIZMI, RADIKALIZMI DHE TERRORIZMI

RAPORT NË KUADËR TË PROJEKTIT “PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË BASHKINË ROSKOVEC DHE ZONAT RURALE NË KËTË BASHKI”.


UPR SHADOW REPORT (2014 - 2018)

Raporti evidenton disa probleme që lidhen me situatën aktuale të mbrojtjes institucionale të grave dhe vajzave shqiptare nga dhuna në familje.


SHOQËRIA CIVILE NË PARANDALIMIN DHE KUNDËRSHTIMIN E EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM NË SHQIPËRI

Ky botim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.


NISMA LIGJVËNËSE POPULLORE SI MJET I DEMOKRACISË SË DREJTPËRDREJTË, NEVOJA PËR RREGULLIMIN E SAJ LIGJOR

Botuar në revistën “Kuvendi”, Nr.4, 2015.


PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË PERSONAVE TË TRAFIKUAR NË SHQIPËRI

Përgatitur në kuadrin e projektit “Promovimi i qasjes me në qendër viktimën në rastet e trafikimit në Shqipëri dhe Bosnje-Hercegovinë”, me mbështetjen financiare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Holandës, programi Matra CoProl.


ÇËSHTJET STRATEGJIKE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE EKONOMIKE TË FËMIJËVE DHE TË PRINDËRVE NË RASTET ME OBJEKT ZGJIDHJE MARTESE

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare është duke zbatuar projektin me titull “Çështjet strategjike për mbrojtjen e të drejtave ekonomike të fëmijëve dhe të prindërve në rastet me objekt zgjidhje martese”, mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, PNUD, i cili synon fuqizimin e grave nëpërmjet litigimit, monitorimit, advokimit dhe medias.


ROLI I PSIKOLOGUT DHE PUNONJËSIT SOCIAL NË KUADRIN E AKSESIT QYTETAR NË ORGANET E DREJTËSISË, SI DHE PËR MBROJTJEN E INTERESIT MË TË LARTË TË TË MITURVE

Ky raport u hartua Nga Qendra Për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) dhe Shërbimi Ligjor Falas, (TLAS), në kuadër të zbatimit të projektit “Forcimi i grave në nevojë dhe rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit mbi adresimin e diskriminimit gjinor dhe dhunës në familje përmes dramatizimeve dhe shfaqjeve”.

TË DREJTAT PRONËSORE DHE GRUAJA

Kjo Broshurë Informuese është përgatitur nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadër të zbatimit të projektit “Mbështetja për aksesin e grave në të drejtat e pronësisë përmes informimit, ndërgjegjësimit dhe këshillimit ligjor”, me mbështetjen financiare dhe teknike të UN Women në kuadër të Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara 2012-2016.


E-PËRMBLEDHJE E LEGJISLACIONIT SHQIPTAR MBI KONTRAKTIMIN E OJF-ve NGA ORGANET QENDRORE DHE VENDORE PËR SHËRBIMET E DHUNËS NË FAMILJE

Përgatitja dhe botimi i raportit u mbështet nga Fondi i Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara në Përkrahje të Veprimeve për Eliminim e Dhunës ndaj Grave, (UN Trust Fund).


NJË BASHKËBISEDIM NDËRMJET GJYQTARËVE TË GJYKATËS SË LARTË TË SHBA, ANTONIN SCALIA DHE STEPHEN BREYER

Dokumentet ligjore të huaja të cituara në opinionet kushtetuese të Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara.


ANALIZË E KUADRIT LIGJOR MBI NËNKONTRAKTIMIN E OJF-ve NGA ORGANET QENDRORE DHE VENDORE, PËR SHËRBIMET E DHUNËS NË FAMILJE

Ky raport është përgatitur në kuadrin e projektit “Ndërtimi i një sistemi të qëndrueshëm për adresimin e dhunës ndaj grave në Shqipëri”, zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare dhe Rrjeti kundër Dhunës Gjinore dhe Trafikimit, me mbështetjen financiare të Fondit të Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara në Përkrahje të Veprimeve për Eliminim e Dhunës ndaj Grave, (UN Trust Fund).

ÇËSHTJE TË RRITJES SË EFEKTIVITETIT, TRANSPARENCËS DHE BESIMIT TË PUBLIKUT NË GJYQËSOR

Rezultate të nxjerra nga monitorimi i seancave dhe studimi i jurisprudencës gjyqësore në lidhje me mbrojtjen e parimit të barazisë dhe mos-diskriminimit, në rrethet gjyqësore Tiranë, Elbasan, Shkodër, Vlorë.

"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Ky raport analizon gjetjet kryesore të monitorimit të vendimeve të Gjykatave të shkallës së I-rë, të Rretheve Gjyqësore Tiranë, Durrës, Shkodër e Vlorë, gjatë periudhës: 1 janar 2011-1 qershor 2012.

"Drejtësia Gjinore" Buletin, Nr.1, mars 2013"

Botim i Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare Nr. 1, mars 2013 Parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit. Buletin i rasteve nga jurisprudenca e gjykatave kombëtare e ndërkombëtare, si dhe institucioneve të pavarura.

Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Ky studim është përgatitur nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare me mbështetjen financiare dhe teknike të Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave në Shqipëri (UN Women) në kuadër të Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara 2012-2016. Kontribut te veçantë teknik ka dhënë dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).


KONFERENCË KOMBËTARE – “ROLI AKTIV I ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE NË MBROJTJE TË TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT, PËRMES INSTRUMENTEVE KUSHTETUESE E LIGJORE”

Organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në bashkëpunim me Avokatin e Popullit.

 

MANUAL TRAJNIMI

“INSTRUMENTET KUSHTETUESE - LIGJORE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE E LIRIVE TË SHTETASVE DHE ROLI I ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE PËR FORCIMIN E TYRE”

Manualin Te kuptojme dhe zbatojme ligjin " Per mbrojtjen nga diskriminimi" 

Ky manual u përgatit nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadrin
e zbatimit të projektit “Parandalimi i diskriminimit dhe mbrojtja ndaj
tij, nëpërmjet forcimit të komunitetit në shkolla e rritjes së rolit të
organizatave jofitimprurëse”, financuar e mbështetur nga Ambasada e
Mbretërisë së Vendeve të Ulta.

Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, ?Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë?, nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë lidhur ngushtë me problemet e trafikimit të qenieve njerëzore, dhunës në familje si dhe aspekteve të tjera të barazisë gjinore. Kjo revistë ofron mundësinë që punonjësit e organeve të drejtësisë të njihen me legjislacionin evropian dhe me praktikat gjyqësore të gjykatave ndërkombëtare e të vendeve demokratike më të përparuara, në lidhje me këto cështje...

Organet e Drejtesise ne Lufte kunder Korrupsionit

Ky raport është rezultat i një pune monitoruese dhe është përgatitur në kuadrin e zbatimit të projektit ?Rritja e aksesit dhe besimit të shtetasve në organet e drejtësisë përmes zbatimit me efektivitet të legjislacionit shqiptar, si mjeti më i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit?. Monitorimi evidentoi praktikat e ndjekura nga Prokuroria dhe Gjykata e rretheve Tiranë, Shkodër e Vlorë në gjykimin dhe goditjen e veprave penale që lidhen me korrupsionin gjatë viteve 2004-2006.

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore"

Botim dy gjuhësh shqip-anglisht

Tiranë, 2005 

Ky publikim pasqyron gjithë analizën dhe konkluzionet e arritura nga monitorimi i legjislacionit shqiptar, si dhe nga ai i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore. Konkluzionet e rekomandimet e grupit të punës i janë nënshtruar diskutimit të një auditori të gjerë dhe më pas janë pasqyruar në botim.

Reviste periodike tre-mujore "LIGJI Mundesi zhvillimi për Grate"

 

Ky botim na dha mundësinë të publikonim në gjuhët shqip dhe anglisht pjesë nga raporti alternativ "Gjendja e dhunës në Shqipëri", paraqitur pranë Komitetit të Kombeve të Bashkuara kundër Torturës, Gjenevë, maj 2005. Tematika e artikujve të publikuar në këtë numër të revistës është e larmishme dhe shërben për njohjen e konventave ndërkombëtare për gruan, si dhe të instituteve të krijuara me ligj.

"Trajtesa Juridike dhe Sociale për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje"


Ky botim u realizua nga revista juridike "LIGJI: Mundësi Zhvillimi për Gratë" botim i QAG-së dhe revista juridiko-shkencore "Jeta Juridike? botim i Shkollës së Magjistaturës, financuar nga UNICEF në kuadër të projektit me titull ?Trajnimi i Profesionistëve të Sistemit të Drejtësisë për Dhunën në Familje"

Fletpalosje

Kjo fletëpalosje synon të rrisë nivelin e njohurive të komunitetit për mjetet ligjore që ofron ligji nr.9669, datë 18.12.2006,  "Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare".

 

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914