"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

ARKIVA

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL)

BOTIME

Mundesi Punesimi / Avokat

 

Mundesi Punesimi / Koordinator

 

NJOFTIM I BORDIT TË DREJTORËVE

 

L I G J Nr. 10 221, datë 4.2.2010 “ PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI ”

 

THIRRJE E HAPUR PËR PJESËMARRJE NË SKUADRAT PRO BONO

 

NJOFTIM PËR PUNËSIM

AKTIVITETE KRYESORE

 

PYETJE PER AVOKATIN

 

DEKLARATA DHE ARTIKUJ TE BOTUAR

 

RRJETET DHE KOALICIONET KU MARRIM PJESE

 

STUDIME DHE PUBLIKIME

 

TRAJNIME

 

RAPORTE

 

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914