"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

MISIONI YNË

Mbështetja, ndihma dhe edukimi ligjor i njëriut, me përparësi gratë dhe vajzat, me qëllim që të rritet aksesi i tyre në institucionet publike e në mënyrë të veçantë, në sistemin e drejtësisë,  përmes:

  • Ofrimit të shërbimeve ligjore dhe psikosociale, falas, për viktimat e dhunës në familje dhe veprave të tjera të dhunshme, si dhe për shtresat në nevojë.

  • Edukimit ligjor, me qëllim njohjen dhe ushtrimin e të drejtave dhe lirive të Njeriut, të parashikuara nga Kushtetuta, aktet ndërkombëtare dhe ligjet.

  • Advokatësisë dhe lobimit për demokratizimin e sistemit të drejtësisë dhe rritjen e efektivitetit të tij, duke studiuar, monitoruar dhe përgjithësuar përvojën e praktikat më të mira në drejtësi.

  • Ndërmarrjes dhe mbështetjes së nismave për përmirësimin e legjislacionit si dhe për lobimin e projektligjeve dhe të politikave shtetërore, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të Njeriut, me vështrim të veçantë barazinë gjinore, luftën kundër dhunës në familje, kundër korrupsionit dhe trafikimit të qenieve njerëzore, duke synuar përqasjen e tyre të plotë me standardet më të përparuara ndërkombëtare dhe të drejtën e Bashkimit Evropian.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914