"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

Trajnime

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare është e licensuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta (Licenca nr. 2127, datë 19.11.2007), për organizimin dhe zhvillimin  e trajnimeve në fushat e mbrojtjes së të drejtave të Njeriut, Barazisë Gjinore dhe të drejtën e Punës. 

Ajo është e specializuar për ofrimin e Trajnimeve për profesionistët e sistemit të drejtësisë si,  avokatë, punonjës të komisariateve të policisë si dhe gjyqtarë dhe prokurorë, mbi legjislacionin për barazinë gjinore. dhunën në familje dhe dëmshpërblimin e viktimave të trafikimit. Trajnimet me gjyqtarët e Prokurorët janë realizuar përmes bashkëpunimit me Shkollën e Magjistraturës.

 

TRAJNIME TE REALIZUARA NGA QENDRA PER NISMA LIGJORE

21.11.2019 Udhëzues i shkurtër për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë
18.01.2010 Trajnime me përfaqësues të Zyrave të Shërbimeve Sociale
22.05.2009

Trajnim dy ditor me gjyqtare prokurore dhe oficerete policise gjyqesore organizuar nga qendra per nisma ligjore qytetare ne bashkepunim me shkollen e  Magjistratures ne 21-22 maj, 2009 

   

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914