"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

DHURO PËR VIKTIMAT E DHUNËS NË FAMILJE

12 gra dhe vajza janë vrarë gjatë vitit 2021, 10 nga të cilat në marrëdhëniet familjare. Cdokush mund të bëhet viktimë e dhunës në familje. Është detyra jonë të mbështesim viktimat me ndihmë ligjore falas dhe shërbime të tjera.

Për të vazhduar ofrimin e ndihmës ligjore falas ne mbështetemi në donatorë të ndryshëm. Pa mbështetjen e tyre, ne nuk mund të vazhdojmë të ofrojmë shërbime.

LUTEM DHURONI NËSE E MBËSHTESNI KËTË KAUZË. CDO DHURIM SADO I VOGËL NDIHMON.

DHURONI PËRMES TRANSFERTAVE BANKARE

Ju mund të dhuroni në llogarinë bankare të Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare si më poshtë:

Emri i llogarisë: QENDRA PER NISMA LIGJORE QYTETARE

Emri i bankës: RAIFFEISEN BANK

SWIFT: SGSBALTX

Nr. llogarisë në LEKE: 0030704476; IBAN në LEK: AL38202111230000000030704476

Nr. llogarisë në EURO: 0040704476; IBAN në EURO: AL23202111230000000040704476

 


Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914