Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

 

?Trajtesa Juridike dhe Sociale për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje?

 

?Trajtesa Juridike dhe Sociale për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje?
Ky botim u realizua nga revista juridike ?LIGJI: Mundësi Zhvillimi për Gratë? botim i QAG-së dhe revista juridiko-shkencore ?Jeta Juridike? botim i Shkollës së Magjistaturës, financuar nga UNICEF në kuadër të projektit me titull ?Trajnimi i Profesionistëve të Sistemit të Drejtësisë për Dhunën në Familje?

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Përshëndetja

1. Av. Vjollca Meçaj
Dhuna në familje dhe dhuna ndaj gruas. Disa veçori ligjore të trajtimit të tyre.
Faqe 1

2. Prof. as. dr. Arta Mandro

Për një akses më të madh tek sistemi i drejtësisë për viktimat e dhunës në familje
Faqe 23

3. Prof. as. dr. Vasilika HYSI

Legjislacioni penal shqiptar në mbrojtje të fëmijëve nga keqtrajtimi ose format e tjera të dhunës në familje.
Faqe 43

4. Henrik Ligori
Probleme teorike dhe praktike lidhur me dhunën në familje. Konteksti ligjor dhe nevoja për ndryshime.
Faqe 65

5. Sandër Simoni
Gjykimi i veprave penale që lidhen me dhunën në familje.
Faqe 77

6. Av. Dashamir Kore
Analiza e të dhënave të monitorimit të vendimeve të gjykatave në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë.
Faqe 95

7. Majlinda Bregu, M.A.
Dhuna. Kuptimi dhe llojet e saja. Shkaqet e dhunës në familje. Pasojat mbi gruan, fëmijët dhe komunitetin.
Faqe 109

8. Prof. asoc. dr. Edlira Haxhiymeri
Mite dhe realitete.
Faqe 125

9. Eglantina Gjermeni, M.A.
Të mbijetuarat e dhunës në familje. Roli i profesionistëve dhe shërbimet sociale në ndihmë të tyre.
Faqe 139Përmbledhje e punimeve në anglisht
Faqe 169

Aneks I. Pyetësor. Drejtuar gjyqtarëve, prokurorëve, oficerëve të policisë gjyqësore, punonjësve socialë etj.
(Përgatitur nga Prof.as.dr. Arta Mandro, analizuar nga Florion Bejleri).
Faqe 201

Aneks II. Analiza e pyetësorit. Drejtuar gjyqtarëve, prokurorëve, oficerëve të policisë gjyqësore, punonjësve socialë etj.
(Përgatitur nga Florion Bejleri)
Faqe 205

Aneks III. Analiza teknike e të dhënave të monitorimit të vendimeve gjyqësore?Shkodër, Tiranë, Vlorë 2001 ? 2002.
(Përgatitur nga Florion Bejleri)
Faqe 213
 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009