Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

 

 

?LIGJI-mundësi zhvillimi për gratë?

 

17.06.2005

 

Ky botim na dha mundësinë të publikonim në gjuhët shqip dhe anglisht pjesë nga raporti alternativ ?Gjendja e dhunës në Shqipëri?, paraqitur pranë Komitetit të Kombeve të Bashkuara kundër Torturës, Gjenevë, maj 2005.

 

Tematika e artikujve të publikuar në këtë numër të revistës është e larmishme dhe shërben për njohjen e konventave ndërkombëtare për gruan, si dhe të instituteve të krijuara me ligj.

 

Një rëndësi të veçantë paraqet punimi që  i bën jehonë historisë së pjesëmarrjes së gruas shqiptare në vendimmarrje.


 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009